تعریف خشونت !| ویکی پدیا فارسی

تعریف خشونت !

خشونت چیست؟
خشونت یک کلمه عربی است که در لغت خشن شدن را گویند.

 

تعریف خشونت 

رساندن هر نوع ضرر به دیگران را خشونت گویند . بنابر این خشونت نه تنها ابزار خشم و غضب بوده بلکه ساحه وسیع را در بر میگیرد. اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تشکیل میدهد . خواه ضررهای مادی باشد یا معنوی جسمی باشد یا روانی یا به اشکال دیگر صورت گیرد.

خشونت عبارت از برخورد زشت و ناسالم و با جانب مقابل است که باعث ایجاد غصه و قهر میگردد.

خشونت نوع عمل فردی یا گروهی است که باعث صدمه فیزیکی یا روانی گردیده ارزش های دیگران راصدمه میرساند.

انواع خشونت !

1.خشونت مستقیم 

2.خشونت غیر مستقیم

خشونت مستقیم خوشنتی است که بصورت اشکار دیده میشود.

مانند جنگ . زد وخورد . تحدید . تعذیب . شکنجه . قتل و.... 

خشونت غیر مستقیم با چشم دیده نمیشود اما اثرات انرا میتوان احساس کرد مانند کینه کدورت بی اعتمادی غیبت شیطنت بی تفاوتی و عدم همکاری . 

خشونت غیر مستقیم خود به دو دسته تقسیم میشود